صحنه سازیهای رسانه حکومتی ایران جهت اعدام ۱۵ فعال احوازی

آخرین جزئیات ونامهای بازداشت شدگان اخیر وصحنه سازی «پرس تی وی» علیه جوانان احوازی در شهر قنیطره (دزفول) به شرح زیر می باشد.

در مهرو آبان ماه سال جاری ده ها تن از فعالان عرب شهرهای سوس، شاوور، قنیطره (دزفول)، احواز و خفاجیه بازداشت شدند. تاکنون از سرنوشت بازداشت شدگان و اتهامات وارده به آنها اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما مسؤولین امنیتی و قضائی محلی از جمله احمد قهرمانی، دادستان عمومی و انقلاب دزفول، و اسدی نژاد بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهر احواز طی مصاحبه با رسانه های داخلی، کلیه بازداشت شدگان رابه عضویت درگروهی بنام «جندالفاروق» متهم کردند، وبرخی ازآنها را به دست داشتن در حمله به چهارنفرازشرکت کنندگان درمراسم عزاداری در قنیطره متهم کردند؛ که این اتهام کاملا از سوی خانواده های بازداشت شدگان رد شده است.

گفتنی است که هیچکدام از خانوادهها تا کنون موفق به ملاقاتشان فرزندان خود نشده و اطلاعات دقیق از اتهامات منتسب در دست ندارند.

پیرو این رخداد در ٢٩ مهر ماه ١٣٩۴مصادف باروزهفتم محرم سال ۱۴۳۶ه.ق نیروهای اداره اطلاعات بایورش به روستاهای «بیت علاو» و «خلف مسلم» از توابع شهرستان سوس و در مسیر شاوور- سوس چندین تن از جوانان عرب را بازداشت کردند. که اسامی ۸ تن از بازداشت شدگان بشرح ذیل است:

١-عیسی عبداللهی (کعبی) فرزند ناصر ۲۸ ساله.

٢-حسون عبداللهی (کعبی) فرزند حبیب ۲۹ ساله.

٣-حسین عبداللهی (کعبی) ۲۲ ساله.

۴-مجید عبداللهی (کعبی) فرزند ماشاف ۲۴ ساله.

۵-محمد عبداللهی (کعبی) فرزند هلیل ۳۲ ساله.

۶-جاسم عبداللهی (کعبی) فرزند العبید ۲۸ ساله.

٧-ماجد عبداللهی (کعبی) فرزند دحام ۲۱ ساله .

٨- محسن کعبی فرزند علی

تا کنون مقامات قضائی نام یکی ازمتهمان دستگیر شده (ق-کعبی) اعلام نموده و مدعی شدند او همراه دو نفر دیگربااستفاده ازماشین پژو متهم به تیراندازی اخیر قنیطره است.

دراینباره دکترسیدجعفر موسوی هاشمی وکیل وفعال حقوقی عرب احوازی اظهار کرده است:

طبق بند الف ماده۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، دادسرای صالح به رسیدگی به جرم دادسرا ودادگاه قلمرو محل وقوع حادثه است وتاکنون دلیل روشنی جهت ارسال این پرونده به مراجع قضائی خارج از صلاحیت محلی خود دردست نداریم، لیکن بنا به گفته دادستان دزفول-محل وقوع جرم منتسب-این پرونده جهت اتمام تحقیقات باوصف نیابت به شهر شوش ارجاع گردید.

همچنین نحوه ارتباط بازپرس شعبه اول دادسرای شهر احواز باموضوع پرونده مشخص نیست.که این امر میتواند ناشی از تعدد محل اقامت سایر متهمان ویاتحویل متهمان به مراجع امنیتی ویژه در شهر احواز جهت بکارگیری شیوهای ویژه وغیر متعارف وغالباً غیر قانونی درراستای کسب اطلاعات واعترافات ازمتهین باشد.

دراین راستا،آقای هاشمی بابیان این واقعیت که اتهام منتسب به این فعالان محاربه وافساد فی الارض است، اظهار نموده، محاربه یک مفهوم فقهی وجنائی کاملاً عمومی است وسیاسی وامنیتی نیست ودرصورت اثبات باید دردادگاه کیفری استان وبصورت عمومی به آن رسیدگی شود. همچنین، شرط تحقق این بزه این است که هدف وغایت محاربان ازبکارگیری اسلحه ترساندن عموم مردم واخلال درامنیت عمومی جامعه است وچنانچه هدف بخشی ازحاکمیت، نظام،عوامل آن یاگروه ویافرقه ویا تابعان یک مذهب باشد موضوعاً نمیتواند محاربه باشد. ازاین رو تیر اندازی بسوی اشخاص معین ویاحتی دسته ای مشخص-برفرض صحت- از مصادیق محاربه نمیتواند باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.